maanantai 23. huhtikuuta 2018

Valtuustopuheeni resurssitehokkuudesta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Valtuutettu Mykkäsen aloite nostaa esiin resurssitehokkuuden tärkeitä teemoja. Vastaus on hyvin laadittu ja tuo esiin, miten monia aloitteen asioita jo Espoossa edistetään.

Esimerkiksi ruokahävikin vähentämistä vauhditetaan  Espoo Cateringille konserniohjauksen kautta annetulla tavoitteella. Myös ravinnekuorman vähentämistä Itämereen ja ravinnekiertojen sulkemista vauhditetaan HSY:lle asetetuilla konserniohjaustavoitteilla.

Paljon on vielä tehtävääkin. Erityisesti kaivataan monistettavia ja käytännönläheisiä resurssitehokkuutta tukevia ratkaisuja. Hukan vähentämisellä vähennetään myös materiaalien ja energian hankintakustannuksia ja jätteenkäsittelykustannuksia, joten tiukassa taloustilanteessa jätteen synnyn vähentäminen on rakenteellinen uudistus, jolla voidaan samaan aikaan saavuttaa sekä ympäristö- että taloustavoitteita.

Ruokahävikin torjunnassa tapahtuu nyt paljon. Yksittäiset kauppiaat ovat lähteneet luovuttamaan hävikkiruokaa hyväntekeväisyyteen, hävikkiruokaravintoloita avataan moneen paikkaan ja hävikkiruoan luovuttamista helpottavat sovellukset ovat käytössä Espoossakin. Kouluilla syntyvää hävikkiruokaa ei kuitenkaan Espoossa luovuteta ruoka-apuna, kuten esimerkiksi Porissa, joka juuri palkittiin Sitran kiertotalouspalkinnolla tästä. Myös Espoo voisi ottaa koulujen hävikkiruoan hyödyntämsisessä aktiivisemman roolin. 

Kuten vastauksessa todetaan, kunnallisen jäte- ja kierrätysjärjestelmän suunnittelu ja järjestäminen on HSY:n vastuulla. Kierrätystä ja resurssitehokkuutta voi kuitenkin edistää myös muin tavoin, joissa Espoolla voisi olla aktiivinen rooli. 

Maamassojen kierrätys on alue, jossa kunnalla on luontevasti rooli ja jonka volyymit ovat hyvin isoja. Entistä strategisempi ote maamassojen vastaanottoon ja kierrättämiseen tukisi kiertotaloutta. 

Toinen kiinnostava alue on kiertotalouspalveluiden kehittyminen. Espoossa on kaksi kierrätyskeskusta Kilossa ja Suomenojalla, hajanainen valikoima korjauspalveluiden tuottajia ja lukuisia yksityisiä tai järjestöjen pyörittämiä kirpputoreja. Kierrätystuotteet ja palvelut eivät kuitenkaan ole vahvasti esillä siellä, missä ihmiset pääosin hankintansa tekevät, eli kaupan keskuksissa.  Keran kehittymistä kiertotalouden alueeksi on nostettu esiin Espoo tarinassa. Kilon kierrätyskeskuksen ympärille voidaan kehittää kiinnostavaa kiertotalouden toimijakokonaisuutta. Tämän lisäksi kaupungin kehittämisessä olisi tärkeää laajemminkin huomioida kiertotalouden edellytykset. Esimerkiksi Ruotsin Eskilstunassa on kunnan, järjestöjen ja paikallisten yritysten yhteistyönä toteutettu kiertotalouden ostoskeskus, jossa kaikki myytävät tuotteet ovat korjattuja tai kierrätettyjä. Tällaisen saamiseksi Espooseen kaupunki voisi ottaa luontevan roolin tuoda toimijoita yhteen ja luoda kaavallisia edellytyksiä.

Esitänkin toivomuksen:

Valtuusto toivoo, että aloitteessa mainittuja asioita kaupungin sisäisessä toiminnassa tarkasteltaessa huomioidaan myös mahdollisuus koulujen hävikkiruoan luovutukseen ruoka-apuna, maamassojen kierrätyksen tehostaminen sekä kaupallisten kierrätystuotteiden ja palveluiden keskusten toteuttamisen mahdollistuminen Espooseen.


maanantai 19. maaliskuuta 2018

Valtuustopuheeni Länsimetron jatkeen päivitetystä hankesuunnitelmasta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Länsimetron hankesuunnitelman päivitys on kaupunginhallituksen konsernijaostossa tekemiemme evästysten mukainen. Siinä on otettu huomioon ensimmäisen vaiheen opit projektijohdossa ja riskiarvioissa, ja tehty perusteltuja riskivarauksia aikatauluun ja budjettiin. Kustannusten merkittävä kasvu aiempaan on kuitenkin ikävä uutinen, joka kiihdyttää kaupunkikonsernin velkaantumista.

Ikävä uutinen viivästymisestä on myös erityisesti Espoonlahden asukkaille, jotka jo nyt kärsivät liityntäliikenteen ongelmista. Liityntälinjat ovat hitaita, poikittais- ja sisäistä liikennettä on heikennetty. Korjausten aikaansaaminen ja dialogi HSL:n kanssa on ollut tuskastuttavan hidasta.

Tässä tilanteessa uutinen metron jatkeen valmistumisesta vasta reilun viiden vuoden päästä entisestään korostaa sitä, että välivaihe on pystyttävä järjestämään niin, että arki sujuu kohtuullisella tavalla myös Espoonlahden alueella. Yksimielisesti konsernijaostossa vaatimamme suorat linjat ja muut joukkoliikenteen palvelutason palautukset on nyt saatava ensi tilassa toteutumaan.


Asemanseudut ovat jo alkaneet rakentumaan erityisesti Espoonlahdessa ja Kivenlahdessa. Liikenteen ja joukkoliikenteen kannalta tärkeät Espoonlahdenkatu ja Kivenlahdentie on jo hyvän aikaa olleet kokonaan katkaistuna työtunnelien ja asemanseutujen rakennustöiden vuoksi. Tämä hankaloittaa merkittävästi palvelujen saavuttamista ja joukkoliikennettä alueella. Bussit on nyt keskitetty ahtaille asuinkaduille ja esimerkiksi Meritorin alakoulun koulumatkojen turvallisuus on tämän takia heikentynyt eikä kauppakeskus Lippulaivan korvaavaan väliaikaiseen Pikkulaivaan pääse poikittaisliikenteen busseilla.

Nyt on todella tärkeää, että hankalat rakentamisen aikaiset poikkeusjärjestelyt eivät kohtuuttomasti pitkity hankesuunnitelman muutoksen vuoksi, vaan rakennustöitä ja liikenteen poikkeusjärjestelyjä pystytään järkevästi vaiheistamaan tulevan viiden vuoden aikana.

Kokonaishankkeen viivästyminen mahdollistaa sen, että asemanseudut voidaan saada valmiiksi ja toimiviksi metron käynnistymiseen mennessä ja toivottavasti myös sen, että asukkaat eivät joudu koko tätä reilun viiden vuoden aikaa käyttämään hankalia liikenteen poikkeusjärjestelyjä.

Esitänkin seuraavan toivomuksen:

Valtuusto toivoo, että Espoonlahden ja Kivenlahden asemien rakennustyömaiden liikennejärjestelyt järjestetään mahdollisimman pian turvallisiksi ja asumista häiritsemättömiksi, ja ettei päivitetyn hankesuunnitelman mukainen metron jatkon valmistumisen lykkääntyminen viivästytä asemanseutujen käynnissä olevia rakennustöitä.

maanantai 26. helmikuuta 2018

Ensimmäiset korjaukset liityntäliikenneongelmiin

Ensimmäiset kaupunginhallituksessa ja konsernijaostossa edellyttämämme korjaukset liityntäliikenteen linjastomuutoksen ongelmiin tapahtuu tällä ja ensi viikolla. 

HKL aloittaa 27.2.2018 testijakson, jolla 2.5 minuutin vuoroväliä Matinkylään testataan. Testijakso kestää 15.4 asti kuljettajatilanteen salliessa. Olemme kaupunginhallituksessa ja konsernijaostossa vaatineet, että Matinkylään on ruuhkassa liikennöitävä 2.5 minuutin vuorovälillä nykyisten kapasiteettiongelmien ratkaisemiseksi. Toivottavasti testit onnistuvat hyvin ja tiheämpään liikennöintiin päästään siirtymään mahdollisimman pian.

Toinen välitön korjausliike on linjan 544 käynnistäminen Espoonlahti - Soukka - Iivisniemi - Kehä II - Leppävaara välillä. Linja alkaa liikennöinnin 5.3.2018 ja korjaa kahta poikittaisliikenteen ongelmaa: se palauttaa nopean yhteyden Espoonlahden ja Leppävaaran aluekeskusten välille, ja tuo bussilinjan Kehä II:lle, jolle ei linjastomuutoksessa jäänyt lainkaan joukkoliikennettä.

Lisäksi kilpailutuksen kautta käynnistetään linjan 125B Tapiola- Kuitinmäki jatko Latokaskeen. Tällä palautetaan yhteys Latokaskesta Finnoontielle ja Olarin suuntaan, joka on tärkeä mm. koululaisille. Kilpailutuksen kautta käynnistetään myös linja 104 välille Westend - Haukilahti - Lauttasaari, joka nopeuttaa Haukilahden ja Westendin yhteyksiä Helsingin suuntaan.

Nämä korjaukset on ihan hyvä alku, mutta ei millään tavalla riittävä korjausliike.  Kokouksessa toin esiin, että matka-aikaongelmaa tulee korjata myös Matinkylän liityntäliikenteessä, ja sisäisiä yhteyksiä on myös korjattava mm. lakkautettujen linjojen 18 ja 46 alueilla. 

Myös esitetyt väärät kustannustiedot suorien linjojen kustannusjaosta on oikaistava ja palattava pikaisesti käsittelemään asiaa uuden valmistelun ja korjattujen taustatietojen pohjalta. Lisäksi on saatava parempaa tilannetietoa matkustajamääristä ja asiakaspalautteesta. 

Kysyessäni asiaa kokouksessa kuulin, että HSL on saanut Länsimetron liityntäliikenteestä 4000 käsiteltyä palautetta tänä vuonna, ja lisäksi 4900 palautetta on vielä käsittelemättä. Aika moni on siis niin tyytymätön, että vaivautuu käyttämään HSL:n hankalasti löydettävää ja kankeasti käytettävää palautelomaketta.

HSL ei ole toistaiseksi kyennyt tuottamaan riittävää tilannekuvaa muutoksesta, matkustajamääristä ja palautteesta, eikä valmistelemaan Espoon edellyttämiä korjausliikkeitä riittävän nopealla aikataululla. Nyt pitää kuitenkin saada yhteistyö Espoon ja HSL:n välillä toimimaan niin, että tarvittavat korjaukset voidaan toteuttaa ajantasaisen tiedon pohjalta ripeästi ja oleellisiin ongelmiin tarttuen.