perjantai 28. elokuuta 2009

Näennäisdemokratiaa

Viime aikoina on ansiokkaasti herätelty keskustelua demokratian tilasta. Kunnallisdemokratiaa reilun puoli vuotta katselleena keskustelua soisi käytävän enemmänkin. On ollut kylmäävää huomata miten niin monet isot, kaikista tärkeimmät strategiset asiat valmistellaan pienissä suljetuissa piireissä. Valtuuston jäsenellä ei ole aitoa vaikutusmahdollisuutta lukuisiin asioihin, jotka junaillaan seutuyhteistyön kautta tai kaupungin sisällä poliittisen ohjauksen ulottumattomissa. Harvainvallalla ei saada aikaan monipuolisesti koottuja ja näkökulmiltaan rikkaita, visionäärisiä päätöksiä. Sellaisia kyllä tarvittaisiin nyt jos koskaan.

Tärkeitä asioita saatetaan tuoda valtuustoon, ja kun niiden jatkovalmistelua sitten evästetään, seuraavaksi asia hautautuu johonkin koneiston rattaisiin, eikä palaa enää takaisin päätettäväksi ja toimeenpantavaksi. Aikaa kuluu selvittelyyn, missä asiat ovat ja koska ne etenevät ja millä tavalla kuhunkin asiaan mahdollisesti voisi vaikuttaa. Sitten paksujen esityslistojen harmittoman näköisissä liitteissä on "yllätyksiä", ujutettuja strategisia asioita, joita pitää etsiä salapoliisin ottein.

Strateginen johtaminen vaatisi kyllä aivan muuta. Avoimen prosessin, jossa asioiden kulku eri vaiheissaan näkyisi kaikille päättäjille, ja asiat tuotaisiin esiin oleellisin asia edellä, riittävin pohjaselvityksin. Keskustelua ei pidä pelätä vaan kannustaa. Dialogissa asiat jalostuvat.

maanantai 24. elokuuta 2009

Espoon ilmastotavoitteiden seurantaa ja ilmastoliiketoiminnan kehittymistä

Viime viikonloppuna ympäristölautakunnan syksyn työ käynnistyi strategiaseminaarilla. Lautakunnan kokouksissa pitkien asialistojen äärellä ei jää aikaa strategiseen keskusteluun, joten välillä on hyvä lähestyä asioita laajemmin asialistojen ulkopuolelta. Ympäristölautakunnan vastuulla on Espoossa strategisesti tärkeitä asioita, kuten ilmastostrategian toimenpideohjelman seuranta ja koordinointi sekä kestävän kehityksen seuranta. Molemmat ovat myös haastavan monitahoisia asioita.

Ilmastostrategian toimenpideohjelman seuranta on tämän torstain lautakunnan kokouksen listalla. Tavoitteissa ollaan pysytty melko hyvin. Espoon kasvihuonekaasupäästöt laskivat vuonna 2008 7 % verrattuna vuoteen 2007. Asukaskohtaiset päästöt olivat 5,9 t CO2-ekv/asukas. Ilmastostrategian tavoite on 4,3 t CO2-ekv vuoteen 2030 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden osuus hankitusta sähköstä on 52,5 %. Uusiutuvien energioiden osuus on lisääntynyt vuodesta 2008 23 %.

Sitten ilmastostrategian toimenpideseurannasta toiseen näkökulmaan ja politiikasta työasioihin. Viime viikolla Tekes julkisti suomalaisen ilmastoliiketoimintaklusterin syntyä vauhdittaneiden Tekesin Climtech- ja ClimBus-ohjelmien loppuarviointiraportin, jota minulla oli ilo olla mukana tekemässä. Ohjelmat avasivat kuluneen kymmenen vuoden aikana ilmastonmuutoksen hillinnän teknologisia ja liiketoimintamahdollisuuksia Suomen näkökulmasta. Arvioinnissa kuvataan ilmastoliiketoiminnan kehitystä tarkastelemalla hankekokonaisuuksia esimerkiksi raskaan liikenteen energiatehokkuuden, kierrätys- ja monipolttoaineratkaisuiden, hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin sekä biopolttoaineiden aihealueilla.

maanantai 17. elokuuta 2009

Syksyn valtuustotyö käyntiin lasten asioilla ja biopolttoaineilla

Tänään aloitettiin syksyn valtuustokausi lämmittelevällä kokouksella, joka oli lyhin tähänastisista. Listalla oli kuitenkin tärkeitä asioita.

Ensimmäisenä keskustelutti lasten ja nuorison hyvinvointiohjelma lastensuojelun näkökulmasta. Ohjelma oli hyvin valmisteltu ja varsin kattava. Suurin huoli liittyikin siihen, miten ohjelman tavoitteita saadaan tulevina vuosina edistettyä. Länsiväylästä saimme juuri lukea että kaupunginjohtaja aikoo ehdottaa valtuustolle säästöjä päivähoidosta ja opetuksesta. Todella masentavaa, kun ohjelman taustatiedoista juuri olemme saaneet lukea, miten Espoossa esimerkiksi kouluterveydenhoitajien ja neuvolan terveydenhoitajien vaje on pääkaupunkiseudun suurin, ja miten henkilöstön määrän mitoituksessa jäädään jälkeen valtakunnallisista suosituksista monella muullakin alueella, kuten perheneuvoloissa.

Perheneuvoloista, kouluterveydenhoitajista, neuvolan terveydenhoitajista sekä päivähoidon ja opetuksen henkilökunnasta ei voi säästää. Päinvastoin, mitoitukset pitäisi saada lähemmäs suosituksia. Minä olisin valmis vaikka nostamaan veroprosenttia että lasten palvelut saadaan turvattua. Lapsiin investoiminen jos joku on elvytystä - eli taloutta virkistävää toimintaa, josta jää pitkäaikaista hyötyä yhteiskunnalle.

Kokouksessa keskusteltiin myös YTV:n bussien biopolttoainekokeiluun liittyvästä aloitteesta, jossa ehdotettiin palmuöljypohjaisen biodieselin vaihtoa kestävämmällä raaka-aineella tuotettuun, esimerkiksi biojätepohjaiseen biopolttoaineeseen. Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomuksen, että nykyisen kokeilun päätyttyä arvioidaan uudelleen mahdollisuudet luopua sademetsäalueella tuotetuista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden käytöstä.

Pidin puheenvuoron siitä, miten hankalaa biopolttoaineiden kokonaiselinkaarivaikutusten arviointi on, ja miten kriteerien määrittely on vielä kesken, ja riippuu muun muassa EU:n meneillään olevasta työstä ja Kööpenhaminan ilmastoneuvottelujen lopputuloksesta. Toistaiseksi joudumme vielä nojautumaan osin puutteelliseen tietoon eri raaka-aineiden ja prosessien kokonaiselinkaarivaikutuksista. Tässä tilanteessa loppukäyttäjien vastuu käyttämistään tuotteista ja niiden ympäristövaikutuksista korostuu. Erittäin keskeistä joka tapauksessa on raaka-aineen tuotannon epäsuorat maankäytölliset vaikutukset. Mikäli viljelmät aiheuttavat sademetsän hakkuita suoraan tai toisaalla, on erityisesti turvemailta vapautuvan metaanin määrä niin suuri, että saatavien polttoaineiden ilmastotase kääntyy haitalliseksi.

Joka tapauksessa on selvää, että ilmastotavoitteiden saavuttamiseen tarvitaan niin energian kuin muunkin kulutuksen vähentämistä sekä omien uusiutuvien raaka-aineidemme hyödyntämistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi biojätepohjaisten polttoaineiden, rajatusti metsäpohjaisen bioenergian sekä tuuli- ja aurinkovoiman lisäämistä. Kulutuksen vähentäminen vähentää kuitenkin myös energiankulutusta, ja on ensisijainen ja helpoin keino. On hyvä muistaa, että on tärkeintä miettiä tarvitseeko autoa ja paljonko sillä täytyy ajaa, ja vasta sen jälkeen että paljonko se kuluttaa ja mitä polttoainetta.