lauantai 5. syyskuuta 2009

Ruuhkamaksut ympäristölautakunnassa

Ympäristölautakunnan syyskauden ensimmäisessä kokouksessa 27.8 keskusteltiin ruuhkamaksuista. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt laajan selvityksen ruuhkamaksujen erilaisista toteutusvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista pääkaupunkiseudulla. Ympäristölautakunnaltakin pyydettiin lausuntoa asiasta.

Ruuhkamaksuselvityksessä tutkittiin kolmen ruuhkamaksumallin (kehä-, linja- ja vyöhykemalli) ja tilanteen ilman maksuja (ns. 0-vaihtoehdon) liikenteelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset seudulla vuoden 2017 ennustetilanteessa. Tutkittavia näkökulmia olivat liikennejärjestelmän toimivuus, liikenteen ympäristövaikutukset, liikennejärjestelmän turvallisuus, elinkeinoelämän toimintaedellytykset, maankäyttö ja yhdyskuntarakenne, eri liikkujaryhmien liikkumismahdollisuudet sekä kustannukset ja kustannustehokkuus.

Ympäristölautakunta katsoi oman roolinsa mukaisesti asiaa etupäässä ympäristön näkökulmasta. Liikenne on yksi keskeinen osa-alue ilmastostrategiassa, ja lisäksi liikenteen muut päästöt ja melu ovat ympäristölautakunnan seurannassa. Keskustelimme ja neuvottelimme asiasta ja päädyimme lopulta seuraavaan yksimieliseen kannanottoon:
"Ympäristölautakunta pitää ruuhkamaksun käyttöönottamista yhtenä keinona edistää ympäristötavoitteita Helsingin seudulla. Selvityksen mukaan ruuhkamaksuilla olisi runsaasti positiivisia ympäristövaikutuksia. Hiilidioksidipäästöt vähenisivät 11 - 21% mallista riippuen. Terveydelle haitalliset liikenteen päästöt vähenevät noin 8 -18 %.
Vaikutus liikenteen meluun jäisi pienemmäksi.

Ympäristölautakunta haluaa korostaa ruuhkamaksujen positiivisia ympäristövaikutuksia. Sen vuoksi lautakunta esittää, että vähäpäästöisille autoille annettaisiin vapautus ruuhkamaksuista, kuten Tukholmassa on tehty. Vähäpäästöisen ajoneuvon kriteerit tulee määritellä erikseen.

Joukkoliikennettä täytyisi lisätä, palvelutasoa parantaa ja lisäksi laskea lipun hintoja, mikä merkitsee merkittäviä investointeja joukkoliikenteeseen. Investoinnit on tehtävä jo ennen ruuhkamaksujärjestelmän käyttöönottoa, jotta mahdollisimman monelle autoilijalle voi tarjota houkuttelevan ja kilpailukykyisen vaihtoehdon. Rahat investointeihin täytyisi löytää siis jo ennen ruuhkamaksutulojen toteutumista. Ruuhkamaksuilla tulee tukea pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä ja maksaa toteutetut investoinnit.

Lisäksi ympäristölautakunta ehdottaa vaiheittaista etenemistapaa, esimerkiksi aloitusta kokeilulla Helsingin kantakaupungissa sekä sitä, että mahdollisessa laajentamisessa huomioidaan Espoon erityispiirteet.

Lisäksi ympäristölautakunta esittää, että jatkovalmisteluissa huomioidaan seuraavat seikat:

· ruuhka-aikojen välillä maksuton malli
· mopoliikenne ym. vastaavanlaiset kulkumuodot
· elämänlaatu
· sosiaalinen kohdistuminen, esimerkiksi vaikutukset lapsiperheiden elämään
· terveysvaikutukset (esim. langattomien lähettimien säteilyn vaikutukset)
· investointien jakaantuminen pysyvässä käytössä eri osapuolien kesken
· mahdollisuudet kannustaa kimppakyytien järjestämistä."