sunnuntai 25. lokakuuta 2009

Espoon ympäristöpolitiikka 2010-2013

Ympäristölautakunta käsitteli viime kokouksessa ympäristöpoliittisia linjauksia vuosille 2010-2013. Kyseessä on varsin tärkeä asia, sillä kaikki kaupungin yksiköt nostavat näiden linjausten perusteella ympäristötavoitteita omiin vuositavoitteisiinsa.

Ehdotuksestani linjauksiin nostettiin useita tärkeitä pohjaesityksestä puuttuvia asioita. Lautakunta hyväksyi nämä yksimielisesti. Ensinnäkin lisättiin Espoonjoen ja virtavesien suojelusuunnitelman toteuttaminen ja valuma-alueselvitykset, joiden pohjalta voidaan toteuttaa hulevesiohjelma. Hulevesiohjelmaa ehdotimme aikaistettavaksi vuodelle 2010. Se on tärkeä mm. tulvariskien takia; tulvat ja rankkasateet voivat aiheuttaa erilaisia ongelmia jollei niihin varauduta kattavasti.

Lisäksi lisäsimme linjauksiin ekotehokkaan liikkumistarvetta vähentävän aluesuunnittelun, jossa varmistetaan riittävien viheralueiden (kuten esim. Keskuspuisto) säilyminen, lähipalvelut, keskitetyt palvelut joukkoliikenteen solmukohdissa ja tasainen työpaikkojen sijoittuminen. Toimenpiteeksi lisättiin myös uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen edistämällä edistyksellisiä alueellisia uusiutuvan energian ratkaisuja. Nämä ovat ilmastonmuutoksen kannalta keskeisiä toimenpiteitä, joita ei ole linjattu aiemmin strategisella tasolla.

Ympäristöjohtamisen terävöittämiseksi lisättiin toimenpide ympäristöohjelman johtoryhmän määrittelystä sekä kestävän kehityksen sisältöjen määrittelystä Espoossa. On tärkeää että kaikki kaupungissa mieltävät kestävän kehityksen tavoitteet samalla tavalla. Muuten strategiset tavoitteet laimenevat ja niiden toteutus hajaantuu helposti kauaskin alkuperäisistä tavoitteista.

Yhtenä tärkeimmistä hyväksytyistä lisäyksistä on laatia Espoon tiekartta ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijyyteen. Tällä hetkellä Espoon ilmastostrategian toimeenpano-ohjelman tavoite on 39 % päästöleikkaukset 2030 mennessä. Seuraava tavoite, hallituksen linjaamat vähintään 80 % päästöleikkaukset 2050 mennessä tarvitsevat uusia keinoja. Lisäksi ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijän on kuljettava edellä näitä edellä kuvattuja tavoitteita, ja tämän polun avaaminen on vielä tekemättä. Nyt tarvitaan konkreettisten toimenpiteiden tunnistusta, aikataulutusta ja vastuutusta.

Seuraavaksi ympäristöpolitiikkaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa, ja sitten on aika ryhtyä töihin tavoitteiden viemiseksi käytännön toimiksi.