torstai 20. toukokuuta 2010

Suomenojan lintuparatiisille suojapuskurit

Käsittelimme tänään ympäristölautakunnassa tilaamaamme asiantuntijaselvitystä, jossa kuvattiin miten ja millaisin suojavyöhykkein Suomenojan lintukosteikko tulisi rajata turvaan kaavaillulta alueen lisärakentamiselta. Altaan lisäksi tarvitsee turvata altaan suulla oleva yhteys merelle, sekä pohjoisosien kosteikkoalueet, joilla sijaitsee pesimälintujen reviirejä. Akuuteimman uhkan linnuille muodostaa Suomenlahdentien nyt valmisteltu eteläinen rajaus, joka puhkoisi suositellun suojelualueen jättäen alleen pesimälintujen reviirejä. Lisäksi lintualtaan länsipuolen täyttömaalle on syytä jättää riittävä suojavyöhyke linnuille soveltuvan ympäristön varmistamiseksi. Selvitys tuo tarvittavaa faktapohjaa alueen kaavoitukselle ja linnustollisten arvojen turvaamiselle ja toivommekin, että se otetaan kaavoituksen ja tiesuunnittelun yhdeksi keskeiseksi lähtökohdaksi.

Selvityksessä kuvataan alueella esiintyvät harvinaiset ja uhanalaiset lajit ja näiden vuorovaikutus. Rikas luontokokonaisuus kaikkineen on tärkeä: eri lajit parantavat toistensa viihtymistä alueella. Esimerkiksi runsaslukuiset naurulokit puolustaessaan pesiään pitävät pedot loitolla, mistä muutkin aremmat lajit hyötyvät. Jotta voimme turvata arvokkaimmat ja harvinaisimmat lajit, joiden koko Euroopan tasollakin merkittävä osuus pesivistä pareista viihtyy juuri Suomenojalla, täytyy pystyä suojelemaan lintukosteikon koko ekosysteemin edellytykset. Yksittäisiä lajeja tai pesimäreviirejä ei voi turvata ilman niiden vaatimaa ympäristöä.